Inhoud nieuwste nummer september 2023

Systeemtypen als denkkader voor herstel van vochtige bossen

tekst Louise Franssen (Stichting Bargerveen), André Jansen (Stichting Bargerveen) & Rob van der Burg (Bosgroep Zuid Nederland)

Door ontwatering, grondwateronttrekkingen en toegenomen verdamping staan goed ontwikkelde vochtige bossen onder druk. In de veel Eiken-Haagbeukenbossen en Vogelkers-Essenbossen is verdroging een groot knelpunt. Om de juiste hydrologische herstelmaatregelen te kunnen nemen is kennis noodzakelijk van het hydrologische systeem. In een OBN-project zijn veertien gebieden landschapsecologisch onderzocht. De systeemanalyse heeft de samenhang tussen de diepere ondergrond, het reliëf, de waterhuishouding, de bodem en de vegetatie inzichtelijk gemaakt. De vochtige bossen zijn vervolgens ingedeeld in vier grondwatersysteemtypen, als denkkader voor een herstelstrategie met bijbehorende hydrologische maatregelen. Als voorbeeld is een herstelstrategie voor het zuidelijke deel van het Wijboschbroek uitgewerkt. De eerste maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.