Inhoud nieuwste nummer oktober 2021

Waar passen bossen voor klimaat en biodiversiteit?

Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Wouter Delforterie en Tim Termaat (Bosgroep Midden Nederland)

Uitbreiding van bosareaal is een van de speerpunten in het huidige klimaatbeleid. Hiervoor wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden voor bosontwikkeling in open vegetaties binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het draagvlak voor omvorming van percelen met graslanden naar bos verschilt echter sterk tussen provincies en terreinbeherende organisaties. In het kader van de Klimaatenvelop van het ministerie van LNV wordt gewerkt aan een afwegingskader. Hiervoor zijn nu de eerste stappen gemaakt: over welk oppervlak hebben we het eigenlijk, en waar draagt bosontwikkeling het meeste bij aan klimaat én biodiversiteit?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.