Inhoud nieuwste nummer november 2022

Bodembiologie beter in beeld

Gerard Korthals (Wageningen Plant Research)

De bodem onder onze voeten vormt letterlijk de basis van ons bestaan. Bodems en de daarin en daarop groeiende vegetatie leveren immers zuurstof en voedsel. Elke bodem beschikt over een veelheid aan chemische, fysische en biologische eigenschappen, die elkaar bovendien beïnvloeden. Het ligt dan ook voor de hand om bodems integraal te beoordelen op hun kwaliteit en bodemleven. Meestal zijn de grondsoort en de locatie bepalend voor welk bodemleven aanwezig ais. Daarna volgt vaak het bodemgebruik als sterk bepalende factor voor de bodembiodiversiteit en het functioneren van de bodem. Hoe kan de onderzoeksdiscipline bodembiologie bijdragen aan herstel, stimulering dan wel versterking van de belangrijkste bodemorganismen en hun functies, en welke meetinstrumenten zijn daarbij voorhanden of in ontwikkeling?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.