Inhoud nieuwste nummer maart 2023

Boeren voor Natuur. Natuurgerichte oplossingen voor uitdagingen in de landbouw

Jurre Dekker & Judith Westerink (Wageningen Environmental Research)

De rijksoverheid en de provincies zetten onder meer in op extensivering van landbouwbedrijven om de gevolgen van stikstofdepositie, bodemdaling en achteruitgang van waterkwaliteit en biodiversiteit te verminderen. Ontwikkelrichtingen die daarbij genoemd worden, zijn kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Beide zijn vooralsnog niet concreet genoeg voor uitvoering in de praktijk. Het concept Boeren voor Natuur, gericht op de uitdagingen van de landbouw, wordt al jaren getest, en is relatief snel in te voeren. Dit extensieve bedrijfssysteem richt zich op herstel van landschap, biodiversiteit en waterkwaliteit. De boer ontvangt voor de inspanningen een langjarige vergoeding. 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.